BAĞIŞ POLİTİKASI

                                                Bağış Politikası

(1) Daire Başkanlığı, bağış yapılan bilgi kaynaklarının koleksiyona eklenip eklenmeyeceği ve hangi bölümde yer alacağı ve nasıl ulaşılacağı konusunda karar vermek hakkına sahiptir.
(2) Koleksiyona eklenmeyen bilgi kaynakları bağış yapan kişiye iade edilebilir veya diğer kütüphanelere bağış yapılabilir.

(3) Bağış yapılmak istenen kaynakların bir listesinin önceden Daire Başkanlığı’na iletilerek ön görüş alınması tercih edilir. Bu liste üzerinden “Koleksiyon Geliştirme Politikası İlkeleri” ne uyan bilgi kaynaklarının kabulü hususunda Daire Başkanı’nın onayı ile alınacak kaynaklar seçilerek ilgili bireylere/kurumlara bildirilir.
(4) Bağışlanan kaynakların iç kapağına, bağış yapan kişi/kurum adı “…………………………. tarafından bağışlanmıştır” damgası basılarak belirtilir.
(5) Kütüphane koleksiyonu için uygun olan bilgi kaynakları, diğer bilgi kaynakları için yapılan işlemlere tabi tutulur ve koleksiyona eklenir. Bağış yapan kişi/kuruma Üniversitemiz adına teşekkür mektubu gönderilir.

 Koleksiyona Alınmayacak Nitelikteki Bilgi Kaynaklarına İlişkin Esaslar

Aşağıda belirtilen nitelikteki kaynaklar, bir üniversite kütüphanesinin koleksiyonunda bulunmasının uygun olmaması nedeniyle bağış olarak kabul edilmez.
a) Yargı kararı ile yasaklanmış olanlar,
b) Konu kapsamı ve kullanılan dil açısından üniversitenin düzeyine uymayanlar,
c) El yazması ve nadir basma eser niteliği olanlar dışında, güncelliğini yitirmiş olanlar,
ç) Kopya ile çoğaltılmış (fotokopi) ve/veya telif hakkı sorunu oluşturacak eserler,
d) Kitap bölümü ve dergilere ait makalelerin ayrı baskıları,
e) Gazeteler,
f) Devamlılığı olmayan ve basımı durmuş süreli yayınlar,
g) Cilt bütünlüğü sağlanamayan dergi, ansiklopedi vb. gibi çok ciltli eserler,
ğ) Fiziki durumu uygun olmayan ve yıpranmış eserler,
h) Kütüphane koleksiyonunda yeterli sayıda mevcut olanlar. (Çok kullanılan yayınlar
alınabilir)
Bağış olarak alınmış ancak, koleksiyona dahil edilmesi uygun görülmeyen kaynaklar, ihtiyaç duyan başka kütüphanelere bağışlanabilir